Pravidla soutěže

„Soutěž s Rockstarem o 165 skvělých cen“

„KUP JAKÉKOLIV 2 PRODUKTY ROCKSTAR 500 ML
A VYHRAJ JEDNU ZE 165 CEN“

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže „Soutěž s Rockstarem o 165 skvělých cen“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel a zadavatel soutěže:

  Pořadatelem soutěže je společnost Etnetera Motion, s.r.o., IČ: 02832020, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. C224167 (dále jen „pořadatel“).

  Zadavatelem akce je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017 (dále jen „zadavatel“).

 2. Doba a místo konání soutěže:

  Soutěž probíhá v termínu od 1. 9. 2017 00:00:01 hod. do 31. 10. 2017 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), na území České republiky a to výhradně prostřednictvím vybraných prodejen „COOP“ náležejících do skupiny COOP Centrum, www.coop.cz, na území České republiky, které jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.skupina.coop/cooperative/list/ (dále jen „prodejny COOP“), s tím, že tyto vybrané prodejny jsou pro účely této soutěže označeny reklamními materiály (soutěžní plakáty, soutěžní letáčky apod.).

 3. Účastník soutěže:

  Soutěže se může zúčastnit pouze spotřebitel, plně svéprávná fyzická osoba, občan České republiky, starší 18 let s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, který splní všechny podmínky zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

 4. Mechanika soutěže, účast v soutěži:

  Pro tuto soutěž je určena mechanika tzv. Šťastné chvilky. Šťastnou chvilkou se rozumí okamžik, ve kterém může soutěžící získat nárok na výhru, pokud se mu svou registrací strefí do okamžiku šťastné chvilky.

  Po dobu trvání soutěže je určeno celkem 165 šťastných chvilek, kdy každá jedna šťastná chvilka určuje jednoho výherce a jednu výhru.

  Seznam šťastných chvilek, s určením jejich času a o jakou výhru se jedná je předem určen a je uzamčen v informační databázi u pořadatele akce a zároveň zapečetěn v obálce.

  Ke každé jedné šťastné chvilce je také přiřazena konkrétní jedna výhra.

  Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

  • nakoupí v době konání soutěže, tedy v termínu od 1. 9. 2017 00:00:01 hod. do 31. 10. 2017 23:59:59 hod. jednorázově (tedy na jednu účtenku) minimálně dva produkty Rockstar 500ml (dále jen „soutěžní výrobky“) v libovolné kombinaci příchutí a to výhradně v místě konání soutěže resp. ve vybrané prodejně COOP na území České republiky a pečlivě si uschová daňový doklad resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“) prokazující provedení tohoto nákupu soutěžních výrobků v době a místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).

   Originál dokladu o soutěžním nákupu resp. soutěžní účtenku je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a případně vydání výhry.

  • Následně soutěžící v době trvání soutěže, resp. v době od 1. 9. 2017 00:00:01 hod. do 31. 10. 2017 23:59:59 hod. provede na webové stránce www.rockstar-soutez.cz/coop registraci příslušné soutěžní účtenky do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a to tak, že do zde umístěného formuláře:

   • vyplní požadované kontaktní údaje – své jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail,
   • vyplní datum místo a čas nákupu ze soutěžní účtenky
   • vloží fotku nebo scan příslušné soutěžní účtenky
   • kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.
  • Soutěžící je do soutěže zařazen okamžikem doručení příslušné soutěžní registrace splňující pravidla této soutěže do soutěže.

  Nákup dvou soutěžních výrobků a odeslání soutěžního formuláře vč. naskenované účtenky na webové stránce www.rockstar-soutez.cz/coop musí být řádně a úplně realizováno (resp. doručeno) v řádném termínu konání soutěže, tj. od 1. 9. 2017 00:00:01 hod. do 31. 10. 2017 23:59:59 hod.. V případě, že soutěžící na www.rockstar-soutez.cz/coop nesplní podmínky soutěže, resp. jeho soutěžní registrace budou neúplně provedené, či provedené dříve či později, či nákupy provedené dříve či později, než je termín konání soutěže, nebude na jeho registrace brán zřetel..

  Soutěže se může každý́ účastník zúčastnit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou, která dokumentuje nový soutěžní nákup (tedy jednorázový nákup minimálně dvou soutěžních výrobků, v termínu konání soutěže, v prodejně Coop). Každá účast soutěžícího musí být doložena platnou účtenkou, splňující podmínky této soutěže, jakož i všemi soutěžními účtenkami, s nimiž se účastník zapojil do soutěže.

  Jedna účtenka může být v soutěži užita pouze jednou, bez ohledu na to, kolik soutěžních výrobků obsahuje, tedy je nerozhodné zda soutěžní účtenka obsahuje např.: 4 soutěžní výrobky, stále může být v soutěži užita pouze jednou. Účastníci, kteří se budou opakovaně účastnit soutěže s jedinou účtenkou, budou ze soutěže zcela vyloučeni.

  Každý soutěžící může však vyhrát maximálně 3 ceny. V případě , že některý účastník se trefí počtvrté nebo vícekrát do šťastné chvilky, bude místo něj vylosován náhradní výherce této výhry. Losovat se bude ze všech soutěžících, kteří se soutěže zúčastnili, ale nevyhráli. Losování proběhne po skončení soutěže, a to do 30. 11. 2017.

  Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu v příslušném obchodním řetězci.

 5. Určení výherců a výhra v soutěži:

  5x originální Rockstar batoh

  10x originální Rockstar sluchátka

  30x originální kšiltovka Rockstar

  40x originální mikina Rockstar
  možnost výběru velikosti mikiny v rámci soutěžní zásilky a to až do vyčerpání zásob, následně je již volba velikosti trička čistě na pořadateli soutěže, stejně tak i výběr dámské či pánské kolekce. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na to, že v případě rozdání zásob mikin, vyobrazených na POS materiálech, zařadit do soutěže jiné Rockstar mikiny. Tedy Rockstar mikiny, s jiným potiskem.

  80x originální Rockstar triko nebo tílko
  Triko je pouze pánské kolekce a tílko dámské kolekce Možnost výběru velikosti trička/tílka v rámci soutěžní zásilky a to až do vyčerpání zásob, následně je již volba velikosti trička čistě na pořadateli soutěže, stejně tak i výběr dámské či pánské kolekce. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na to, že v případě rozdání zásob triček a tílek, vyobrazených na POS materiálech, zařadit do soutěže jiné Rockstar trička a tílka. Tedy Rockstar trička a tílka, s jiným potiskem.

  Všechny ceny jsou vyobrazeny na internetových stránkách soutěže: www.rockstar-soutez.cz/coop

  Výherci budou kontaktováni telefonicky nebo mailem na telefonní číslo nebo mail, které uvedli při registraci do soutěže a to obratem po skončení soutěže, nejpozději však do 15. 11. 2017, 17. hodiny. Výherce může být mailem vyzván, aby nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení, zaslal pořadateli soutěže soutěžní zásilku obsahující kontaktní údaje výherce a originál (či ověřenou kopii) soutěžní účtenky, s níž dosáhl výhry v soutěži a to na adresu pořadatele uvedenou výše (doporučujeme zásilku zasílat prostřednictvím doporučené pošty) (dále jen „soutěžní zásilka“). Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat předložení všech účtenek, prostřednictvím nichž se soutěžící zapojil do této soutěže.

  Soutěžní zásilka musí být pořadateli soutěže doručena nejpozději do 30.11.2017, na později doručené zásilky nebude brán zřetel.

  Pokud soutěžící neprokáže svůj nárok na výhru výše uvedeným způsobem řádně a včas, bude ze soutěže vyřazen a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, který byl odbornou porotou pro tyto účely vybrán, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.

  Výhry, kromě hlavní výhry, budou výhercům doručeny prostřednictvím České pošty – Doporučené psaní. Hlavní výhra - motorka - bude spotřebiteli předána osobně představiteli společnosti PepsiCo CZ po skončení soutěže.

  V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, oznámit či doručit (např. z důvodu neexistujícího telefonního čísla, adresát se odstěhoval, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, který byl odbornou porotou pro tyto účely vybrán, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.

 6. Obecná ustanovení

  • Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

  • Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici e-mailová adresa info@rockstar-soutez.cz , která bude v provozu v době konání soutěže vždy ve všední den od 9,00 do 16,00 hodin.

  • Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření provedení soutěžního nákupu! Bez platné účtenky, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály (ověřené kopie) všech soutěžních účtenek soutěžících, se kterými se do soutěže přihlásili, a to od všech soutěžících, zejména pak od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník soutěže je povinen na výzvu pořadatele předložit originál (ověřenou kopii) účtenky od všech soutěžních nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen.

  • Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel ani zadavatel nezodpovídají za doručení výher.

  • Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

  • Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

  • Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na ní zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. Z účasti na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí, s výjimkou vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné.

  • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

  • Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jména, příjmení, názvu a obce ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území.

  • Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona č. 89/20012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město výherců v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a službami uvedené společnosti s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

  • Účastí v soutěži resp. odesláním soutěžní registrace souhlasí účastník se zařazením všech (poskytnutých) osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefon, email (dále jen údaje) do databáze společnosti PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 18017, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména pořadatele, a to za účelem účasti v Soutěži včetně jejího vyhodnocení a kontaktování výherce a pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv bezplatně na adrese Společnosti písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jakož i právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) právo na přenositelnost údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

  • Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

  • Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

  • Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

  • Zadavatel a pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím.

  • V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

  • Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na www.rockstar-soutez.cz/coop

V Praze 31. 8. 2017

Pořadatel:
Etnetera Motion, s.r.o.,
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7,
Česká republika