PRAVIDLA SOUTĚŽE
„SOUTĚŽ S ROCKSTAREM O SUPER CENY“

„Kup 3 nápoje Rockstar 500ml a vyhraj 25 skvělých cen!“

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže „SOUTĚŽ s ROCKSTAREM o super ceny“ (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel a zadavatel soutěže: Pořadatelem soutěže je Etnetera Motion, s.r.o., IČ: 02832020, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. C224167 (dále jen „pořadatel“).
  Zadavatelem akce je společnost KMV BEV s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 06495079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283077 (dále jen „zadavatel“).
 2. Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 6.5. 2020 00:00:01 hod. do 26.5. 2020 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím online nákupu na doméně www.kosik.cz na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).
 3. Účastník soutěže: Soutěže se může zúčastnit pouze spotřebitel, plně svéprávná fyzická osoba, občan České republiky s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, který splní všechny podmínky zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“). Soutěžící mladší 15 let musí mít pro účast v soutěži i pro převzetí výhry souhlas zákonného zástupce.
 4. Účast v soutěži: Účastník se do soutěže zapojí tak, že:
  • nakoupí v době konání soutěže jednorázově (tedy na jednu účtenku) minimálně tři produkty Rockstar 500 ml (je možná kombinace příchutí) (dále jen „soutěžní výrobky“), a to výhradně v místě konání soutěže a pečlivě si uschová fakturu, resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“) prokazující provedení tohoto nákupu soutěžních výrobků v době a místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).
   Originál dokladu o soutěžním nákupu, resp. soutěžní účtenku je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a případně vydání výhry
  • Následně soutěžící v době trvání soutěže provede na webové stránce www.rockstar-soutez.cz registraci do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a to tak, že:
   • vyplní do zde umístěného formuláře požadované kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail
   • vyplní do zde umístěného formuláře číslo faktury
   • potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.
   • odešle formulář
  • Okamžikem vyplnění soutěžní registrace do soutěže soutěžící zjistí, zda vyhrál.
   Nákup soutěžních výrobků a odeslání (resp. doručení) soutěžního formuláře musí být řádně a úplně realizováno v řádném termínu konání soutěže. V případě, že soutěžící na www.rockstar-soutez.cz nesplní podmínky soutěže, nákupy provede dříve či později, než je termín konání soutěže, nebo neprovede platně svou registraci, nebude do soutěže zařazen.
   Účastníci odesláním webového formuláře s vyplněnými osobními údaji výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město trvalého bydliště bude po dobu 2 let uveřejněno na www.rockstar-soutez.cz v případě, že se stanou výherci v soutěži.
   Soutěže se může každý́ účastník zúčastnit opakovaně, pokaždé však s novou platnou fakturou, která dokumentuje nový soutěžní nákup splňující podmínky této soutěže.
   Jedna účtenka může být v soutěži užita pouze jednou, bez ohledu na to, kolik soutěžních výrobků obsahuje, tedy nerozhoduje, zda soutěžní faktura obsahuje např.: 7 nebo 104 soutěžních výrobků, stále může být v soutěži užita pouze jednou. Účastníci, kteří se budou opakovaně účastnit soutěže s jedinou fakturou, budou ze soutěže zcela vyloučeni, v případě, že již výhru získali, jejich nárok na výhru propadá. Účastníci, kteří nedokážou pravost účtenky fotografií s čitelným obsahem účtenky, budou ze soutěže vyloučeni, v případě, že již získali výhru, jejich nárok na výhru propadá.
 5. Určení výherců a výhry v soutěži: Do soutěže je vloženo celkem 25 ks výher:
  • 15x Rockstar přenosné repráčky
  • 5x Triko (možnost výběru velikosti trika, a to až do vyčerpání zásob, následně je již volba velikosti čistě na pořadateli soutěže)
  • 5x Mikina (možnost výběru velikosti mikiny, a to až do vyčerpání zásob, následně je již volba velikosti mikiny čistě na pořadateli soutěže)
   (dále jen „výhra“).
  Výherce vyhrává 1 kus jedné z těchto výher.

  Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:
  Pro tuto soutěž je určena mechanika tzv. Šťastné chvilky. Šťastnou chvilkou se rozumí okamžik, ve kterém může soutěžící získat nárok na výhru, pokud se svou registrací strefí do okamžiku šťastné chvilky.

  Po dobu trvání soutěže je určeno celkem 25 Šťastných chvilek, kdy každá jedna šťastná chvilka určuje jednoho výherce a jednu výhru.
  Seznam šťastných chvilek, s určením jejich času a o jakou výhru se jedná je předem určen a je uzamčen u pořadatele akce. Pořadatel soutěže bude zodpovědným způsobem zajišťovat utajení seznamu Šťastných chvilek.

  Ke každé jedné Šťastné chvilce je také přiřazena konkrétní jedna výhra.
  Po doručení soutěžní registrace soutěžícího na webu www.rockstar-soutez.cz bude soutěžícímu automaticky zobrazena zpráva s potvrzením výhry a informací o jakou výhru se jedná nebo s vyvrácením výhry (tedy, že účast nebyla výherní).

  O výherci rozhoduje vždy čas doručení soutěžní registrace do systému webového rozhraní pořadatele soutěže. Čas se řídí jedině dle nastavení konkrétního času na serveru webového portálu na webu www.rockstar-soutez.cz.

  Pokud nebude ve Šťastné chvilce vybrán výherce, resp. žádný soutěžící se nestrefí do konkrétní Šťastné chvilky, bude pro výhru vybrán soutěžící, který svou registraci odeslal, resp. jeho registrace byla doručena v nejbližším možném termínu po okamžiku určené Šťastné chvilky.
  Všechny Šťastné chvilky jsou určené ve formátu např. 11 (hodina) : 11 (minuta) : 11 (vteřina).
  V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, oznámit či doručit (např. z důvodu neexistující e-mailové adresy, adresát se odstěhoval, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí dané šťastné chvilky, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.
 6. Obecná ustanovení:
  • Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  • Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici e-mailová adresa info@rockstar-soutez.cz, která bude v provozu v době konání soutěže vždy ve všední den od 9,00 do 16,00 hodin.
  • Soutěžní faktury pečlivě uschovejte pro účely ověření provedení soutěžního nákupu! Bez platné faktury, nebude výhra předána.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály (ověřené kopie) všech soutěžních faktur soutěžících, se kterými se do soutěže přihlásili, a to od všech soutěžících, zejména pak od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník soutěže je povinen na výzvu pořadatele předložit originál (ověřenou kopii) účtenky od všech soutěžních nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen.
  • Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za doručení výher.
  • Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
  • Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Všechny náklady spojené s účastí v soutěži nese soutěžící.
  • Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na ní zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé a také všechny osoby blízké těmto osobám ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákonu. Z účasti na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí, s výjimkou vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné.
  • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli anebo zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
  • Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že zadavatel anebo pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jména, příjmení, názvu a obce ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území.
  • Účastí v soutěži, resp. odesláním soutěžní registrace, souhlasí účastník se zařazením všech (poskytnutých) osobních údajů (dále jen údaje) do databáze pořadatele, jakožto správce (dále jen „Společnost Souhlas je udělován na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2010 Sb., a dalších účinných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR), tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv bezplatně na adrese správce písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv správce se může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.
  • Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  • Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.
  • Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.
  • Zadavatel nebo pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím.
  • V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů se souhlasem zadavatele soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku, přičemž změna bude účinná od okamžiku uvěřejnění na webové stránce soutěže.
  • Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na http://www.rockstar-soutez.cz.

 

V Praze 21.4.2020

Pořadatel
Etnetera Motion, s.r.o.
IČ: 02832020
se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika